សន្និសិទអ្នកផ្សព្វផ្សាយ សាសនា ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

    សន្និសិទអ្នកផ្សព្វផ្សាយ សាសនា ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

    អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាពេញម៉ោង ដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង ព្រះជារាណាចក្រកម្ពុជា ទាំងអស់ តែងតែចូលរួមសន្និសិទ្ធប្រចាំតំបន់ ជារៀងរាល់ត្រីមាស។ ពួកគេតែងតែត្រូវបានបំពាក់បំប៉នបន្ថែម ពីប្រធានបេសកកម្ម ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំប្រចាំតំបន់។ ពួកគេនឹងរៀននូវអ្វីដែល ជាតម្រូវការសំរាប់ជួយ អភិវឌ្ឍន៏ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ ហើយក៏នឹងជួយដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែល ត្រូវការឲ្យពួកគេជួយដោយ តាមរយៈការបង្រៀនផងដែរ ។