សាខាក្នុង មណ្ឌលបាត់ដំបង

សាខាក្នុង មណ្ឌលបាត់ដំបង

សាខាស្ទឹងសង្កែ (សាខាទី 1)៖  b011705 ភូមិរោងចក្រទី 4  សង្កាត់រតនៈ ទីក្រុងបាត់ដំបង កម្ពុជា

សាខាស្ទឹងសង្កែ (សាខាទី 1)៖

លេខទូរស័ព្ទ 012 605 392  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 1:00 ដល់ 4:00 រសៀល

ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 1:00 ដល់ 4:00 រសៀល

សាខារតនៈ (សាខាទី 2)៖  Lot b011705 ភូមិរោងចក្រទី 4  សង្កាត់រតនៈ ទីក្រុងបាត់ដំបង កម្ពុជា

សាខារតនៈ (សាខាទី

លេខទូរស័ព្ទ 072 035 077 ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 3:00 ដល់ 6:00 ល្ងាច

ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 3:00 ដល់ 6:00 ល្ងាច

សាខាដប់បីមករា (សាខាទី 3)៖  Lot b011705 ភូមិរោងចក្រទី 4  សង្កាត់រតនៈ ទីក្រុងបាត់ដំបង កម្ពុជា

សាខាដប់បីមករា (សាខាទី

លេខទូរស័ព្ទ 077 336 692   ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក

លេខទូរស័ព្ទ 077 336 692   ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក