សាខាក្នុង មណ្ឌលកំពង់ចាម

  សាខាក្នុង មណ្ឌលកំពង់ចាម

  សាខាកំពង់ចាមទី 1៖ ​ ផ្ទះលេខ17B ផ្លូវខេមរ ទីក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម កម្ពុជា

  សាខាកំពង់ចាមទី 1៖

  លេខទូរស័ព្ទ 017 998 710          ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក

  លេខទូរស័ព្ទ ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក

  សាខាកំពង់ចាមទី 2៖  ផ្ទះលេខ17B ផ្លូវខេមរ ទីក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម កម្ពុជា

  សាខាកំពង់ចាមទី

  លេខទូរស័ព្ទ 077 861 685           ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 2:00 ដល់ 5:00 ល្ងាច

  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 2:00 ដល់ 5:00 ល្ងាច

  សាខាកំពង់ចាមទី 3៖  ផ្ទះលេខ L130243 ផ្លូវជាតិលេខ 7 ឃុំអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម កម្ពុជា

  សាខាកំពង់ចាមទី

  លេខទូរស័ព្ទ 092 681 156              ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក

  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក