សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

យើងអាចឈោងទៅជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ ចែកចាយជំនឿរបស់យើង និងអញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងយើង ។ នៅពេលមិត្តរបស់យើងមកកាន់ព្រះវិហារ យើងអាចជួយពួកគេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងមានអារម្មណ៍ថាជាផ្នែកមួយនៃមិត្តក្នុងក្រុម ។
ដែលជាទីដ៏ពិសិដ្ឋនៃសេចក្តីសង្ឃឹម ជំនឿ និងគ្រួសារ
សូមឲ្យយើងស្វែងរកអំណរដែលកើតមកពីការបម្រើដ៏ពិសិដ្ឋនៃការស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី និងសមាជិកដែលត្រឡប់មកចូលរួមពិធីសាក្រាម៉ង់វិញរបស់យើង ជាទីដែលពួកគាត់អាចទទួលអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ។
ប្រធាន ប៊ី ប៊ីងហាំ និងប្រធាន ខ័រឌុន បានមកកាន់ប្រទេស កម្ពុជា សិង្ហបុរី និង ថៃអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល ១២ ថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ ដែលអមដំណើរជាមួយស្វាមីរបស់ពួកគាត់ និង អ៊ែលឌើរ ដេវីឌ ភី ហូមើរ ជាប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងភរិយារបស់លោក ណានស៊ី ។ អស់រយៈពេលពីរឆ្នាំមកហើយដែលការធ្វើទស្សនកិច្ចទាំងឡាយត្រូវបានធ្វើឡើងពីចម្ងាយ ។
ក្នុងនាមជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ យើងអាចផ្ដល់ការអញ្ជើញដោយក្ដីស្រឡាញ់ទៅកាន់មិត្តភក្ដិរបស់យើង និងសមាជិកដែលអសកម្មដែលយើងស្គាល់ និងស្រឡាញ់ទាំងអស់ ដើម្បីឲ្យមកកាន់ការប្រជុំសាក្រាម៉ង់ ជាកន្លែងដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងស្ថាបនាសេចក្ដីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាន ។
« ការប្រជុំសាក្រាម៉ង់គឺជាឱកាលដើម្បីខិតកាន់តែជិតព្រះអង្គសង្គ្រោះ ។ សម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍នេះបានល្អបំផុត តើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យបានប្រសើរឡើង ? »
នៅក្នុងអំឡុងសម័យប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃសន្និសីទទូទៅកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានប្រកាសឈ្មោះសមាជិកថ្មីនៃក្រុមចិតសិបនាក់ចំនួន ៤៥ នាក់ ដែលមកពី ២៣ ប្រទេសផ្សេងៗគ្នា ។
សន្និសីទផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីទទួលវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលពួកព្យាការីនៅរស់ផ្ដល់ការប្រឹក្សា និងការដឹកនាំ ។ ការសួរសំណួរទាំងឡាយ អាចជួយបងប្អូនឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សន្និសីទ បង្កើនវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនខណៈពេលដែលបងប្អូនចាក់មើល ។