សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

សាវកម្នាក់បានប្រាប់សន្និសីទសេរីភាពសាសនានៅរដ្ឋតិចសាស់ ថា « សូមកុំមានអារម្មណ៍ថា រងការគំរាមកំហែងដោយសារការមានគំនិតខុសគ្នាឡើយ » ។
អែលឌើរ ខាលីស្ទើរ បានរំឭកយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអំណាចពេញលេញនៃដង្វាយធួន និងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យរក្សាភាពវិជ្ជមាននៅអំឡុងពេល កូវីដ-១៩
តាំងពីឆ្នាំ ២០០២ មក សាសនាចក្របានជួយចាក់ថ្នាំបង្ការដល់ប្រជាជនជិត ១១៧ លាននាក់
ប្រធានបេសកកម្មថ្មីចំនួន ១០៥ រូប និងភរិយារបស់ពួកគាត់ ដើម្បីចាប់ផ្តើមបម្រើនៅខែកក្កដានេះ ក្នុងនោះមានប្រាំបីរូបត្រូវបានហៅឲ្យបម្រើក្នុងតំបន់អាស៊ី ។
យើងអាចចូលរួមនឹងប្រធានណិលសុននៅក្នុងការអធិស្ឋានរបស់យើងផ្ទាល់អំពីការដឹងគុណ ហើយមានអំណរគុណចំពោះអ្វីដែលយើងមាន ជាជាងផ្ដោតលើអ្វីដែលយើងពុំមាន ។
ចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ ២០២១ ទស្សនាវដ្ដីរបស់សាសនាចក្រសម្រាប់កុមារ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងចេញផ្សាយជូនសមាជិកជាកុមារជាង ៩០% នៅទូទាំងពិភពលោក
យុវវ័យពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងមានសិទ្ធិចូលមើលទស្សនាវដ្តីអន្តរជាតិដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់តែពួកគេប៉ុណ្ណោះ
ចាប់ពីខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ថ្នាក់សិក្ខាសាលានឹងបញ្ចូលកម្មវិធី «ចូរមកតាមខ្ញុំ» កាន់តែច្រើនហើយសិស្សត្រូវអាន៧៥% នៃថ្ងៃក្នុងប្រតិទិនដើម្បីទទួលបានពិន្ទុសម្រាប់វគ្គសិក្សា ។