សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

យើងអាចធ្វើឲ្យគេហដ្ឋាននីមួយៗរបស់យើងក្លាយជាទីនៃសេចក្តីជំនឿដោយការជឿលើសេចក្តីល្អរបស់ព្រះ ហើយការជឿថាដោយការរស់នៅតាមគោលការណ៍ដំណឹងល្អទាំងឡាយ យើងអាចរស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្តនិងសុវត្ថិភាពខាងវិញ្ញាណមិនថាមានឧបសគ្គខាងលោកីយ៍ប៉ុណ្ណានោះទេ ។
ប្រព័ន្ធថ្មីអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកសាសនាចក្របញ្ជូនឈ្មោះបុគ្គលដែលមានតម្រូវការដោយផ្ទាល់ទៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធ ដែលឈ្មោះទាំងនោះអាចត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការអធិស្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿ
ទស្សនាវដ្តីចំនួនបីនឹងបម្រើសមាជិកសាសនាចក្រទូទាំងពិភពលោកទាំងទម្រង់បោះពុម្ពជាសៀវភៅ និងជាឌីជីថល ចំណងជើង ទស្សនាវដ្តី « Ensign » នឹងឈប់ប្រើទៀតហើយ ទស្សនាវដ្តីសម្រាប់យុវជននឹងមានឈ្មោះថ្មីមួយទៀត
សម័យប្រជុំទាំងឡាយនឹងធ្វើតាមលំនាំដដែលដូចដែលសន្និសីទធ្វើឡើងនៅខែមេសាឆ្នាំនេះ
កំណែទម្រង់ថ្មីនៃការផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីកុមារ និងយុវវ័យ គឺដើម្បីពង្រឹងសេចក្ដីជំនឿរបស់យុវវ័យទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ហើយជួយពួកគេ និងគ្រួសារពួកគេឲ្យរីកចម្រើននៅលើផ្លូវនៃសេចក្ដីសញ្ញា នៅពេលពួកគេជួបបញ្ហានៃជីវិត ។
ចំណុចសំខាន់នៃសារលិខិតទាំងនោះផ្តោតទៅលើ ការប្រារព្ធខួបលើកទី ២០០ នៃការស្តារឡើងវិញនៃសាសនាចក្រ និងដំណឹងល្អ នៃព្រះយេស៊ូវ គ្រីស្ទ ដង្វាយធួន និង ការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ នៃព្រះយេស៊ូវ គ្រីស្ទ ពរជ័យនៃបព្វជិតភាព អនុភាពនៃសេចក្តីជំនឿ និង ព្រះគម្ពីរមរមន ។
លោករំឭកអំពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះដ៏បង្កបង្កើតសុំឲ្យយើងម្នាក់ៗលះបង់ចោលនូវឥរិយាបថនៃការរើសអើងទាស់នឹងក្រុម ឬបុគ្គលណាម្នាក់
ការចាក់ផ្សាយការជួបសំណេះសំណាលដែលបានដាក់ផែនការសម្រាប់ខែ វិច្ឆិកា