សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឆ្នាំ ២០២១ គឺជាខួបលើកទី ៥០ នៃ ការគ្រប់គ្រងការសម្ដែងសិល្បៈ នៅសាកលវិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ( ប៊ី.វ៉ាយ.យូ. ) ជាសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ ។
តួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ព្យាការីនៃព្រះអម្ចាស់គឺបង្រៀនយើងអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះ និងដឹកនាំពួកយើងទៅកាន់ទ្រង់ ។
ទំព័រនេះរំលេចនូវការបង្រៀនក្នុងសន្និសីទនេះ ។
ទំព័រនេះរំលេចនូវការបង្រៀនក្នុងសន្និសីទនេះ ។
ដោយសារ​តែ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ នោះ​យើង​ប្រារព្ធ​បុណ្យអ៊ីស្ទើរ ។ ហើយ​បុណ្យ​អ៊ីស្ទើរ​គឺជា​បុណ្យ​នៃ​សេចក្ដី​សុខសាន្ត និង​សេចក្ដី​សង្ឃឹម សូម​មើល​ការអញ្ជើញ​របស់​លោកអំពី​របៀប​ដែល​យើងអាច​ខិតកាន់តែជិត​ព្រះ​យេស៊ូវគ្រីស្ទ អំឡុង​រដូវបុណ្យ​អ៊ីស្ទើរ​នេះ ។
សន្និសីទផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីទទួលវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលពួកព្យាការីនៅរស់ផ្ដល់ការប្រឹក្សា និងការដឹកនាំ ។ ការសួរសំណួរទាំងឡាយ អាចជួយបងប្អូនឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សន្និសីទ បង្កើនវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនខណៈពេលដែលបងប្អូនចាក់មើល ។
ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះ យើងអាចប្រែចិត្ត ចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មី ហើយវាយតម្លៃសារជាថ្មីអំពីអ្វីៗនៅក្នុងជីវិត ដោយសារតែដង្វាយធួន និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ។
ការអញ្ជើញផ្តល់សារលិខិតនៃក្តីសង្ឃឹម និងការរម្លឹកឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ