សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ ទ្រង់បានប្រទានដល់មនុស្សនូវពិធីបរិសុទ្ធ និងសេចក្តីសញ្ញាដ៏ពិសិដ្ឋទាំងឡាយ ។
« យើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងនោះឥឡូវនេះ ។ វារួមបញ្ចូលនូវ ‹ ការណ៍ទាំងអស់ដែលព្រះបាន សម្តែង និងការណ៍ទាំងអស់ដែលទ្រង់បើកសម្តែងនាបច្ចុប្បន្ននេះ › ហើយនិង ‹ ការណ៍ដ៏ធំ ហើយសំខាន់ជាច្រើន › ដែល ‹ ទ្រង់មិនទាន់សម្តែងនៅឡើយ › »
សម័យប្រជុំទាំងឡាយនឹងធ្វើតាមលំនាំដដែលដូចដែលសន្និសីទធ្វើឡើងនៅខែមេសាឆ្នាំនេះ
កំណែទម្រង់ថ្មីនៃការផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីកុមារ និងយុវវ័យ គឺដើម្បីពង្រឹងសេចក្ដីជំនឿរបស់យុវវ័យទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ហើយជួយពួកគេ និងគ្រួសារពួកគេឲ្យរីកចម្រើននៅលើផ្លូវនៃសេចក្ដីសញ្ញា នៅពេលពួកគេជួបបញ្ហានៃជីវិត ។
ចំណុចសំខាន់នៃសារលិខិតទាំងនោះផ្តោតទៅលើ ការប្រារព្ធខួបលើកទី ២០០ នៃការស្តារឡើងវិញនៃសាសនាចក្រ និងដំណឹងល្អ នៃព្រះយេស៊ូវ គ្រីស្ទ ដង្វាយធួន និង ការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ នៃព្រះយេស៊ូវ គ្រីស្ទ ពរជ័យនៃបព្វជិតភាព អនុភាពនៃសេចក្តីជំនឿ និង ព្រះគម្ពីរមរមន ។
លោករំឭកអំពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះដ៏បង្កបង្កើតសុំឲ្យយើងម្នាក់ៗលះបង់ចោលនូវឥរិយាបថនៃការរើសអើងទាស់នឹងក្រុម ឬបុគ្គលណាម្នាក់
ការចាក់ផ្សាយការជួបសំណេះសំណាលដែលបានដាក់ផែនការសម្រាប់ខែ វិច្ឆិកា
ការធ្វើសមាហរណកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំ និងការប្រជុំ ព្រមទាំងសកម្មភាពដទៃទៀត នឹងធ្វើតាមថ្នាក់ដឹកនាំខាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន ។