សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

សន្និសីទផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីទទួលវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលពួកព្យាការីនៅរស់ផ្ដល់ការប្រឹក្សា និងការដឹកនាំ ។ ការសួរសំណួរទាំងឡាយ អាចជួយបងប្អូនឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សន្និសីទ បង្កើនវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនខណៈពេលដែលបងប្អូនចាក់មើល ។
នោះវាសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅពេលឥឡូវនេះ នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ និងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើង ក្នុងការស្វែងរករបៀបនានាដើម្បីប្រារព្ធដល់ព្រះជន្ម និងបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ។
ការទទួលទាននូវព្រះបន្ទូលទាំងឡាយនៃព្រះគ្រីស្ទជាទៀងទាត់គឺចាំបាច់ណាស់ចំពោះវិញ្ញាណរបស់យើង គឺដូចជាការទទួលទានអាហារ និងការផឹកទឹកចាំបាច់ចំពោះរាងកាយខាងសាច់ឈាមរបស់យើងដែរ ។
សមាជិកនៃសាសនាចក្រគួរចំណាយពេលអានព្រះគម្ពីរមរមន ។ វាមានអំណាចដើម្បីបង្រៀនគោលលទ្ធិ និងគោលការណ៍សាមញ្ញៗដូចជា សេចក្តីជំនឿ ការគោរពប្រតិបត្តិ ការប្រែចិត្ត និងការផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿដ៏ធំ ។ វាមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្រែមនុស្សធម្មតាឲ្យទៅជាពួកបរិសុទ្ធ ។
យើងនឹងមិនវង្វេងក្នុងភាពងងឹតឡើយ ហើយយើងអាចមានពន្លឺនៃជីវិតដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច ប្រសិនបើយើងធ្វើតាមព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើង ហើយលើកពន្លឺឡើង ។
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយរូបថតក្នុងខែមេសា
What truly matters is how we honor those covenants and maintain the attendant blessings of the temple throughout our lives.
យើងអាចបង្ហាញព្រះអម្ចាស់ថា យើងស្រឡាញ់ទ្រង់តាមរយៈការមានភាពស័ក្ដិសម និងការកាន់ប័ណ្ណចូលព្រះវិហារបរិសុទ្ធ ។