សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

« ពិធីបរិសុទ្ធ និងសេចក្តីសញ្ញាទំាងឡាយក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធ អនុញ្ញាតឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីផែនការរបស់ព្រះវរបិតាសួគ៌របស់យើងសម្រាប់យើងនៅលើផែនដីនេះ ។ ពិធីបរិសុទ្ធ និងសេចក្តីសញ្ញាទំាងនេះជួយយើងឲ្យបន្ដមានទស្សនវិស័យ ហើយរកឃើញសេចក្ដីសង្ឃឹម នៅពេលយើងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ ហើយពិធីបរិសុទ្ធ និងសេចក្តីសញ្ញាទំាងនេះផ្ដល់ពរជ័យឲ្យយើងមានអំណាចដើម្បីកែលម្អជីវិតរបស់យើង កាលវាចង្អុលប្រាប់ផ្លូវយើងយ៉ាងច្បាស់ឲ្យទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះ » ។
ប្រសូតកម្មសម័យទំនើបដែលបានដាក់បង្ហាញជាពិសេសនៅក្នុងវីដេអូថ្មី
សមាជិកនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយទូទាំងតំបន់ អាស៊ី បានជួបជាមួយ អែលឌើរ ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ នៃ កូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់ និង អែលឌើរ ផល វី ចនសុន នៃ គណៈប្រធាននៃពួកចិតសិបនាក់ តាមរយៈការប្រជុំអនឡាញពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ។
ការកើនឡើងនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្រ្តីនៅក្នុងសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធក្រោយត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈការហៅបម្រើថ្មីមួយ–ក្រុមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ចំពោះអង្គការប្រចាំតំបន់។
សន្និសីទផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីទទួលវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលពួកព្យាការីនៅរស់ផ្ដល់ការប្រឹក្សា និងការដឹកនាំ ។ ការសួរសំណួរទាំងឡាយ អាចជួយបងប្អូនឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សន្និសីទ បង្កើនវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនខណៈពេលដែលបងប្អូនចាក់មើល ។
ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន បានមានប្រសាសន៍នៅឯការប្រមូលផ្តុំជាសាកលថា សូមស្វែងរកសេចក្តីពិត ‹ ដ៏បរិសុទ្ធ › ផ្ដល់កម្លាំងដល់គ្រឹះខាងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូន និងមានពេលវេលាសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់
បចេ្ចកទេសសម័យទំនើបបានអនុញ្ញាតឲ្យ ស៊ីស្ទើរ ជីន ប៊ី ប៊ីងហាំ ប្រធាន សមាគមសង្គ្រោះទូទៅ និង ស៊ីស្ទើរ ខាមៀល អិន ចនសុន ប្រធាន អង្គការបឋមសិក្សាទូទៅ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ តំបន់ អាស៊ីពីចម្ងាយនៅថ្ងៃទី៤-១២ ខែ កញ្ញា ។