សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយរូបថតក្នុងខែមេសា
បន្ទាប់ពី​ផ្អាកពីអាជីព​ដ៏​ជោគជ័យ​របស់នាង​ដើម្បី​ចេញ​បម្រើ​បេសកកម្ម នោះ កញ្ញា ញ៉ែម សុភាព ត្រូវ​ជម្នះ​ឧបសគ្គ​ម្តងទៀត​ដើម្បី​ស្វែងរក​អំណោយទាន​គូរ​គំនូរ​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​របស់​នាងឡើង​វិញ ។
សន្និសីទផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីទទួលវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលពួកព្យាការីនៅរស់ផ្ដល់ការប្រឹក្សា និងការដឹកនាំ ។ ការសួរសំណួរទាំងឡាយ អាចជួយបងប្អូនឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សន្និសីទ បង្កើនវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនខណៈពេលដែលបងប្អូនចាក់មើល ។
នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ី យើងមានពរដោយមានយុវនារី និងយុវជនរាប់ពាន់នាក់ដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រទានមកដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំង សេចក្តីសង្ឃឹម និងសេចក្តីអំណរ ។
អែលឌើរ រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន នឹងធ្វើការឧទ្ទិសឆ្លងដល់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធនេះ
ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺបានញែកចេញសម្រាប់ការទទួលទានសាក្រាម៉ង់ ញែកចេញសម្រាប់ការបន្ត សេចក្តីសញ្ញាពិសិដ្ឋ ។
ប្រសិនបើយើងបានកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីសញ្ញារបស់យើង នោះយើងនឹងរកឃើញអំណាចដែលយើងត្រូវការដើម្បីទប់ទល់នឹងឧបសគ្គទាំងឡាយដែលកើតមានលើផ្លូវរបស់យើង ។
កាលដែលយើងបានពេញដោយពន្លឺនៃព្រះគ្រីស្ទ នោះយើងនឹងមានបំណងប្រាថ្នាកាន់តែខ្លាំងដើម្បីស្រឡាញ់មនុស្សដទៃ តាមរបៀបដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកគេ ។