សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ទំព័រនេះមាននូវសេចក្ដីសង្ខេបជាបន្តបន្ទាប់មួយនៃការបង្រៀន ព័ត៌មាន និងការជូនដំណឹងសំខាន់ៗមកពីការប្រជុំខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ។
ខណៈដែល​ពិភពលោក​កំពុង​ស្មុគស្មាញ​ជាមួយ​នឹង​ជំងឺ​រាតត្បាត ការលំបាក​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច បញ្ហា​ខាងសង្គម វិបត្តិ​នយោបាយ និង​ភាព​មិនប្រាកដប្រាជា នោះ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយស៊ូវ គ្រីស្ទនៃ​ពួកបរិសុទ្ធ​ថ្ងៃចុងក្រោយ នឹងផ្តោត​ការយកចិត្តទុកដាក់​ទៅលើ​សារលិខិត​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ការយល់ចិត្ត សេចក្តីសង្ឃឹម ការទទួលយក ទំនាក់ទំនង និង​ការរាប់បញ្ចូល​​​នៅអំឡុង​សន្និសីទ​ទូទៅ​ពាក់កណ្តាលឆ្នាំលើកទី ១៩០ នៅថ្ងៃទី ៣-៤ ខែ តុលា ។ ( ម៉ោង​ក្នុងស្រុក ៣-៥ ) ។
ប្រព័ន្ធថ្មីអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកសាសនាចក្របញ្ជូនឈ្មោះបុគ្គលដែលមានតម្រូវការដោយផ្ទាល់ទៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធ ដែលឈ្មោះទាំងនោះអាចត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការអធិស្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿ
ទស្សនាវដ្តីចំនួនបីនឹងបម្រើសមាជិកសាសនាចក្រទូទាំងពិភពលោកទាំងទម្រង់បោះពុម្ពជាសៀវភៅ និងជាឌីជីថល ចំណងជើង ទស្សនាវដ្តី « Ensign » នឹងឈប់ប្រើទៀតហើយ ទស្សនាវដ្តីសម្រាប់យុវជននឹងមានឈ្មោះថ្មីមួយទៀត
សម័យប្រជុំទាំងឡាយនឹងធ្វើតាមលំនាំដដែលដូចដែលសន្និសីទធ្វើឡើងនៅខែមេសាឆ្នាំនេះ
កំណែទម្រង់ថ្មីនៃការផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីកុមារ និងយុវវ័យ គឺដើម្បីពង្រឹងសេចក្ដីជំនឿរបស់យុវវ័យទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ហើយជួយពួកគេ និងគ្រួសារពួកគេឲ្យរីកចម្រើននៅលើផ្លូវនៃសេចក្ដីសញ្ញា នៅពេលពួកគេជួបបញ្ហានៃជីវិត ។
ចំណុចសំខាន់នៃសារលិខិតទាំងនោះផ្តោតទៅលើ ការប្រារព្ធខួបលើកទី ២០០ នៃការស្តារឡើងវិញនៃសាសនាចក្រ និងដំណឹងល្អ នៃព្រះយេស៊ូវ គ្រីស្ទ ដង្វាយធួន និង ការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ នៃព្រះយេស៊ូវ គ្រីស្ទ ពរជ័យនៃបព្វជិតភាព អនុភាពនៃសេចក្តីជំនឿ និង ព្រះគម្ពីរមរមន ។
លោករំឭកអំពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះដ៏បង្កបង្កើតសុំឲ្យយើងម្នាក់ៗលះបង់ចោលនូវឥរិយាបថនៃការរើសអើងទាស់នឹងក្រុម ឬបុគ្គលណាម្នាក់