សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

« ហើយ​ការ​ប្រជុំ​ទាំង​ឡាយ​របស់​ពួក​គេ ត្រូវ​បានដឹកនាំ​ដោយ​សាសនាចក្រ តាម​របៀប​ការងារ​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ និង​ដោយ​ព្រះ​ចេស្ដា​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ... » មរ៉ូណៃ ៦:៩
​អាស៊ី​សម្រាប់​អាស៊ី ​ការសម្តែង​តន្ត្រី​បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ដ៏​ជាទីស្រឡាញ់​មកពីតំបន់​​​ចំនួន ៩
បេសកកម្មរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតលោកិយនេះ គួរតែផ្តោតលើព្រះដ៏ប្រោសលោះរបស់យើង គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជានិច្ច ព្រោះព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងគឺជាផ្លូវ ជាសេចក្តីពិត និងជាជីវិត ។
សន្និសីទផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីទទួលវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលពួកព្យាការីនៅរស់ផ្ដល់ការប្រឹក្សា និងការដឹកនាំ ។ ការសួរសំណួរទាំងឡាយ អាចជួយបងប្អូនឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សន្និសីទ បង្កើនវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនខណៈពេលដែលបងប្អូនចាក់មើល ។
នៅពេលយើងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនៃសេចក្តីសង្រ្គោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរបៀបតូចតាច និងងាយៗ នោះខ្ញុំសូមសន្យានឹងបងប្អូនថា ដួងចិត្តរបស់បងប្អូននឹងពោរពេញដោយក្តីអំណរ ហើយបងប្អូននឹងរីករាយជាមួយនឹងព្រះរបស់បងប្អូន ។
បច្ចុប្បន្ននេះ យើងអាចមានបទពិសោធន៍ដូច អេលីយ៉ា ដែលបានទទួលអារម្មណ៍ និងស្តាប់ឮអង្គរំដោះរបស់លោក តាមរយៈសំឡេងដ៏តូចរហៀង ។
ប្រជាជននៃចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រជាជនលើពិភពលោកបានបាត់បង់ដ៏ធំធេងនូវអង្គព្រះមហាក្សត្រិយ៍ដ៏ឆ្នើមដោយការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រិយ៍ អេលីហ្សាបេតទី២ ។
ការរៀបចំឡើងវិញនៃគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី ឆ្នាំ ២០២២