សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

នៅពេលយើងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនៃសេចក្តីសង្រ្គោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរបៀបតូចតាច និងងាយៗ នោះខ្ញុំសូមសន្យានឹងបងប្អូនថា ដួងចិត្តរបស់បងប្អូននឹងពោរពេញដោយក្តីអំណរ ហើយបងប្អូននឹងរីករាយជាមួយនឹងព្រះរបស់បងប្អូន ។
បច្ចុប្បន្ននេះ យើងអាចមានបទពិសោធន៍ដូច អេលីយ៉ា ដែលបានទទួលអារម្មណ៍ និងស្តាប់ឮអង្គរំដោះរបស់លោក តាមរយៈសំឡេងដ៏តូចរហៀង ។
ប្រជាជននៃចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រជាជនលើពិភពលោកបានបាត់បង់ដ៏ធំធេងនូវអង្គព្រះមហាក្សត្រិយ៍ដ៏ឆ្នើមដោយការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រិយ៍ អេលីហ្សាបេតទី២ ។
ការរៀបចំឡើងវិញនៃគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី ឆ្នាំ ២០២២
យើងទាំងអស់គ្នាមក ហើយទទួលទានសាក្រាម៉ង់ ដើម្បីចងចាំដង្វាយធួននៃព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ និងដើម្បីធ្វើជាសាក្សីពីឆន្ទៈរបស់យើងក្នុងការទទួលយកព្រះនាមទ្រង់មកដាក់លើខ្លួនយើង ។
យើងអាចឈោងទៅជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ ចែកចាយជំនឿរបស់យើង និងអញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងយើង ។ នៅពេលមិត្តរបស់យើងមកកាន់ព្រះវិហារ យើងអាចជួយពួកគេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងមានអារម្មណ៍ថាជាផ្នែកមួយនៃមិត្តក្នុងក្រុម ។
ដែលជាទីដ៏ពិសិដ្ឋនៃសេចក្តីសង្ឃឹម ជំនឿ និងគ្រួសារ
សូមឲ្យយើងស្វែងរកអំណរដែលកើតមកពីការបម្រើដ៏ពិសិដ្ឋនៃការស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី និងសមាជិកដែលត្រឡប់មកចូលរួមពិធីសាក្រាម៉ង់វិញរបស់យើង ជាទីដែលពួកគាត់អាចទទួលអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ។