សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន បានមានប្រសាសន៍នៅឯការប្រមូលផ្តុំជាសាកលថា សូមស្វែងរកសេចក្តីពិត ‹ ដ៏បរិសុទ្ធ › ផ្ដល់កម្លាំងដល់គ្រឹះខាងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូន និងមានពេលវេលាសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់
បចេ្ចកទេសសម័យទំនើបបានអនុញ្ញាតឲ្យ ស៊ីស្ទើរ ជីន ប៊ី ប៊ីងហាំ ប្រធាន សមាគមសង្គ្រោះទូទៅ និង ស៊ីស្ទើរ ខាមៀល អិន ចនសុន ប្រធាន អង្គការបឋមសិក្សាទូទៅ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ តំបន់ អាស៊ីពីចម្ងាយនៅថ្ងៃទី៤-១២ ខែ កញ្ញា ។
« នៅពេលបងប្អូនបង្រៀនកុមារតូចៗឲ្យរក្សាការសន្យាសាមញ្ញៗនៅពេលពួកគេនៅក្មេង គំរូនេះនឹងជម្រុញឲ្យពួកគេរក្សាសេចក្ដីសញ្ញាបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតនាពេលអនាគត » ។
« រស្មីនៃពន្លឺ និងសេចក្ដីសង្ឃឹម »
ពិធីប្រគល់គ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកកោះធំ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
« ទោះបីយើងជំពាក់ព្រះអង្គសង្រ្គោះរបស់យើងនូវបំណុលដ៏អស់កល្បដែលមិនអាចសងវិញបាន ក៏ដោយ តែអ្វីដែលទ្រង់សុំពីយើងនោះគឺ ឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះ រក្សាបទបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ និងបង្កើតនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សទាំងអស់ » ។
នឹងក្លាយជាព្រះវិហារបរិសុទ្ធដំបូងគេបង្អស់របស់សាសនាចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ីនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយត្រូវបានរៀបចំជាថ្មីដោយមាន អែលឌើរ ដេវីត ភី ហូម៊ើរ ជាប្រធានតំបន់ថ្មី ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី ១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ។