សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

យើងអាចចូលរួមនឹងប្រធានណិលសុននៅក្នុងការអធិស្ឋានរបស់យើងផ្ទាល់អំពីការដឹងគុណ ហើយមានអំណរគុណចំពោះអ្វីដែលយើងមាន ជាជាងផ្ដោតលើអ្វីដែលយើងពុំមាន ។
ចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ ២០២១ ទស្សនាវដ្ដីរបស់សាសនាចក្រសម្រាប់កុមារ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងចេញផ្សាយជូនសមាជិកជាកុមារជាង ៩០% នៅទូទាំងពិភពលោក
យុវវ័យពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងមានសិទ្ធិចូលមើលទស្សនាវដ្តីអន្តរជាតិដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់តែពួកគេប៉ុណ្ណោះ
ចាប់ពីខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ថ្នាក់សិក្ខាសាលានឹងបញ្ចូលកម្មវិធី «ចូរមកតាមខ្ញុំ» កាន់តែច្រើនហើយសិស្សត្រូវអាន៧៥% នៃថ្ងៃក្នុងប្រតិទិនដើម្បីទទួលបានពិន្ទុសម្រាប់វគ្គសិក្សា ។
អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន បានបង្រៀនពីមូលហេតុដែលយើងត្រូវការព្រះអង្គសង្គ្រោះ ។
លោកបានបន្ថែមថា សូមបន្ដបង្ហាញការដឹងគុណនៅក្នុងអំឡុងរដូវបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់តាមរយៈ « ការស្រឡាញ់ និងការបម្រើអ្នកដទៃ ម្ដងម្នាក់ៗ »
រ័សុល អិម ណិលសុន ដែលជាព្យាការី និងប្រធានសាសនាចក្រ បានផ្តល់ការអធិស្ឋានដឹងគុណជាសាកលមួយ និងផ្ដល់សារលិខិតនៃក្ដីសង្ឃឹម ការព្យាបាល និងការរួបរួមសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមការប្រឈមទាំងឡាយទាក់ទងនឹងជំងឺ កូវីដ-១៩ ចលាចលក្នុងសង្គមស៊ីវិល និងកំហឹងខាងនយោបាយ ។
អំឡុងពេលមានសេចក្តីត្រូវការជាសាកលខ្លាំង សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ នារដូវបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់នេះ លើកទឹកចិត្តមនុស្សនាំពន្លឺមកកាន់ពិភពលោកតាមរយៈការបម្រើដ៏សាមញ្ញ និងមានអត្ថន័យ ។