សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

  គណៈប្រធាន​តំបន់​អាស៊ី​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​សមាជិក​ឲ្យ​បន្ដ​នៅ​រឹងមាំ ហើយធ្វើអ្វីៗ​ជាច្រើន​ដែល​អាច​ត្រូវ​ធ្វើ​រហូត​ដល់​មាន​ការ​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​សាសនាចក្រ​ឡើង​វិញ
  សាសនាចក្រនៅតែបន្តត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជិតដិតក្នុងការវិវឌ្ឍន៍
  កំណែទម្រង់ថ្មីនៃការផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីកុមារ និងយុវវ័យ គឺដើម្បីពង្រឹងសេចក្ដីជំនឿរបស់យុវវ័យទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ហើយជួយពួកគេ និងគ្រួសារពួកគេឲ្យរីកចម្រើននៅលើផ្លូវនៃសេចក្ដីសញ្ញា នៅពេលពួកគេជួបបញ្ហានៃជីវិត ។
  ចំណុចសំខាន់នៃសារលិខិតទាំងនោះផ្តោតទៅលើ ការប្រារព្ធខួបលើកទី ២០០ នៃការស្តារឡើងវិញនៃសាសនាចក្រ និងដំណឹងល្អ នៃព្រះយេស៊ូវ គ្រីស្ទ ដង្វាយធួន និង ការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ នៃព្រះយេស៊ូវ គ្រីស្ទ ពរជ័យនៃបព្វជិតភាព អនុភាពនៃសេចក្តីជំនឿ និង ព្រះគម្ពីរមរមន ។
  ដោយសារការដាក់កំហិតទៅលើការរីករាលដាលជម្ងឺឆ្លង ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយ នោះសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយបានប្រកាសបើកព្រះវិហារបរិសុទ្ធ តៃប៉ិ តៃវ៉ាន់សារជាថ្មី ដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ។
  ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាចក្របង្ហាញការដឹងគុណ និងសង្កត់ធ្ងន់លើការប្រុងប្រយ័ត្ន សុវត្ថិភាព និងប្រាជ្ញានៅក្នុងដំណើរការបើកសារជាថ្មីតាមដំណាក់កាលបន្ដបន្ទាប់
  គណៈប្រធានទីមួយនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយបានចេញលិខិតដូចខាងក្រោមនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ ទៅកាន់សាសនាចក្រនៅទូទាំងសាកលលោក ។
  សាសនាចក្រជួយក្នុងគម្រោងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៥៧ ប្រទេស