សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ប្រធាន ប៊ី ប៊ីងហាំ និងប្រធាន ខ័រឌុន បានមកកាន់ប្រទេស កម្ពុជា សិង្ហបុរី និង ថៃអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល ១២ ថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ ដែលអមដំណើរជាមួយស្វាមីរបស់ពួកគាត់ និង អ៊ែលឌើរ ដេវីឌ ភី ហូមើរ ជាប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងភរិយារបស់លោក ណានស៊ី ។ អស់រយៈពេលពីរឆ្នាំមកហើយដែលការធ្វើទស្សនកិច្ចទាំងឡាយត្រូវបានធ្វើឡើងពីចម្ងាយ ។
ក្នុងនាមជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ យើងអាចផ្ដល់ការអញ្ជើញដោយក្ដីស្រឡាញ់ទៅកាន់មិត្តភក្ដិរបស់យើង និងសមាជិកដែលអសកម្មដែលយើងស្គាល់ និងស្រឡាញ់ទាំងអស់ ដើម្បីឲ្យមកកាន់ការប្រជុំសាក្រាម៉ង់ ជាកន្លែងដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងស្ថាបនាសេចក្ដីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាន ។
« ការប្រជុំសាក្រាម៉ង់គឺជាឱកាលដើម្បីខិតកាន់តែជិតព្រះអង្គសង្គ្រោះ ។ សម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍នេះបានល្អបំផុត តើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យបានប្រសើរឡើង ? »
នៅក្នុងអំឡុងសម័យប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃសន្និសីទទូទៅកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានប្រកាសឈ្មោះសមាជិកថ្មីនៃក្រុមចិតសិបនាក់ចំនួន ៤៥ នាក់ ដែលមកពី ២៣ ប្រទេសផ្សេងៗគ្នា ។
សន្និសីទផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីទទួលវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលពួកព្យាការីនៅរស់ផ្ដល់ការប្រឹក្សា និងការដឹកនាំ ។ ការសួរសំណួរទាំងឡាយ អាចជួយបងប្អូនឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សន្និសីទ បង្កើនវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនខណៈពេលដែលបងប្អូនចាក់មើល ។
សូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនសមាជិកទាំងអស់ដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្តាល មកចូលរួមក្នុងការប្រជុំធម្មនិដ្ឋានដោយផ្ទាល់ជាមួយ អែលឌើរ រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន នៃកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់។
ពិធីបុណ្យជ្រមុជដោយការពន្លិចចូលក្នុងទឹក
គ្រឿងបរិក្ខារជួយសង្គ្រោះ— រួមមាន មុង បៅអ៊ីបត់ និងតង់ — កំពុងតែបញ្ជូនទៅកាន់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន កាកបាទក្រហម និងអង្គការផ្សេងៗទៀត ។