សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

  ផ្ដល់ការអះអាងដល់យើងថា ព្រះអម្ចាស់កំពុងទតមើលថែមកលើយើង
  ក្នុងឆ្នាំពិសេសនេះនៅពេលយើងរឭកខួបលើកទី ២០០ឆ្នាំ នៃការទស្សនៈនិមិត្តដំបូង ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកឲ្យគិតឲ្យបានជ្រៅនិងញឹកញាប់ អំពីសំណួរសំខាន់នេះ៖ តើអ្នក ស្តាប់ ទ្រង់យ៉ាងដូចម្តេច ? ខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញអ្នកឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីស្តាប់ទ្រង់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងនិងញឹកញាប់ជាងមុន ។
  ខណៈដែលសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមានខ្លះដូចគ្នា ក៏មានខ្លះមិនដូចគ្នាផងដែរ ។ ហើយការយល់ពីភាពខុសគ្នានេះអាចផ្តល់ជាទស្សនៈវិស័យដ៏សំខាន់ ដែលនឹងពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើង និងផ្តល់ជាទិសដៅដឹកនាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង ។
  ចូរយើងរួបរួមគ្នានៅក្នុងសេចក្ដីជំនឿដើម្បីទូលអង្វរសូមការព្យាបាលខាងរូបកាយ និងខាងវិញ្ញាណ និងការព្យាបាលដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូល ។
  សូម​មើល​សារលិខិត​នៃ​ក្ដីសង្ឃឹម​នេះ​មកពី​ប្រធាន រ័សុល អិម.
  បន្ទាប់មកខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនឲ្យថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធ ហើយអធិស្ឋានដើម្បីដឹងក្នុងចិត្តពីសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏និរន្ដរ៍របស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះមានចំពោះបងប្អូន ដើម្បីបងប្អូនម្នាក់ៗអាចទទួលបានទីបន្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួន ថាទ្រង់បន្ដដឹកនាំកិច្ចការដ៏ពិសិដ្ឋ និងនិរន្ដរ៍នេះដោយផ្ទាល់
  ការរីករាលដាលនៃមេរោគឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាកំពុង តែ ជះ ឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅ លើ គ្រប់រូបភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅហុងកុង។