បំភ្លឺពិភពលោក ម្ដងម្នាក់ៗ​ដូចជាព្រះគ្រីស្ទ​បានធ្វើ   

    Light the World