ការបិទព្រះវិហារបរិសុទ្ធ​តៃប៉ិតៃវ៉ាន់ជាបណ្ដោះអាសន្ន

    ការបិទព្រះវិហារបរិសុទ្ធ​តៃប៉ិតៃវ៉ាន់ជាបណ្ដោះអាសន្ន

    ដោយ​សារ​តែ​មាន​កង្វល់​អំពី​ការ​រាតត្បាត​នៃ​វីរ៉ុសកូរូណា​យ៉ាង​ខ្លាំងនោះ នោះព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ​​តៃប៉ិតៃវ៉ាន់ នឹង​ត្រូវ​បិទ​នៅ​ពេលបញ្ចប់​វគ្គ​ប្រជុំជា​ធម្មតា​នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ រហូត​ដល់​មានការ​ជូនដំណឹងបន្ថែម ។