ពង្ស​ប្រវត្តិ

family history

ក្រុមគ្រួសារ​គឺជា​ចំណុច​សំខាន់​ចំពោះ ផែនការ​របស់​ព្រះ​វរបិតា​សួគ៌ ។ ទ្រង់​បាន​រៀបចំ​មាគ៌ាមួយ​ ដើម្បី​ឲ្យ​ចំណង​​ក្រុមគ្រួសារ​បន្ត​នៅ​មាន​រហូត​ដល់​នៅ​អស់កល្បជានិច្ច ។ តាមរយៈ​ការចូល​រួម​ក្នុង​ការ​បម្រើ​ផ្នែក​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​ពង្ស​ប្រវត្តិ យើង​រក​ឃើញបន្ថែម​ទៀត​ពី​ខ្លួនឯង និង​បុព្វការីជន​របស់​យើង ហើយ​ភ្ជាប់​ពួកគាត់​ដោយ​ការ​ធ្វើ​ពិធី​បរិសុទ្ធ​​នៃ​ដំណឹងល្អ​ដ៏ចាំបាច់។

នៅពេល​យើង​ជួយដល់​សមាជិក​គ្រួសារ​យើង​ដែល​បាន​ស្លាប់​ទៅ យើង​អាច​បង្កើន​ព្រះចេស្ដា​នៃ​ព្រះវិញ្ញាណ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង ហើយពង្រឹង​ទីបន្ទាល់​របស់​យើង​អំពី​ផែនការ​នៃ​សេចក្ដី​សង្រ្គោះ និង​ព្រះអម្ចាស់ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។