ព្រះអម្ចាស់​កំពុង​ដឹកនាំ​សាសនាចក្រ​របស់ទ្រង់

ពីព្រោះ​ព្រះអម្ចាស់​ដឹកនាំ​សាសនាចក្រ​របស់​ទ្រង់ នោះ​យើង​នឹង​នៅតែ​បន្ត​ទទួល​ការ​ដឹកនាំ​ដ៏សំខាន់​ពី​ពួកព្យាការី​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​នៃ​ជំនាន់​របស់យើង ។ នៅពេល​យើង​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​របស់​ពួកលោក យើង​អាច​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​ឱកាស​ពរជ័យ ​និង​អព្ភូតហេតុ​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​យើង​មានខ្លឹមសារ​ជ្រាលជ្រៅ​ដូច​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល​នៅក្នុង​ជំនាន់​លោក​យ៉ូស្វែ​ដែរ ។

អែលឌើរ ដេវីឌ ភី ហូមមើរ
អែលឌើរ ដេវីឌ ភី ហូមមើរ នៃពួកចិតសិប

When Moses died, Joshua led the children of Israel.1 Between them and the promised land flowed the Jordan River, obstructing progress to their future. After some time, the Lord inspired Joshua to give directions to his people; twelve priests were to carry the ark of the covenant and enter the water, and the children of Israel were to follow to the other side. 

 

Exercising great faith, the people did as they were instructed. The priests put the ark on their shoulders, and the people removed from their tents. When the priests entered the water, the waters of the river “rose up upon an heap” and “the priests that bare the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground, until all the people were passed clean over.”2

 

Difficult challenges and much effort followed, but the Lord, through his prophet, had directed his people to great opportunity and blessings. It is the same for us today. The First Presidency, and Quorum of the Twelve Apostles, receive direction from the Lord as He directs His Church. If we follow their guidance, and persist through the challenges that come, we will receive the opportunities, blessings, and miracles the Lord has prepared for each of us.

 


“…are among the best the Lord has ever sent to this world… [they] have the capacity to be smarter and wiser and have more impact on the world than any previous generation.”

President Russell M. Nelson

The Lord is Directing His Church

The past few years have been full of prophetic direction for the Lord’s Church. The sacrament was reemphasized as center of our Sabbath worship. Come, Follow Me was provided as a home-centered, Church-supported tool to strengthen individuals and families. The work of salvation and exaltation was reorganized. We began a new and holier way of ministering to others. The use of technology in doing the Lord’s work has spread throughout the Church.3

Recently, the First Presidency asked leaders to help members find joy in the work of salvation and exaltation by strengthening the faith of the rising generation, gathering Israel on both sides of the veil, and focusing on current prophetic declarations. In addition to the basic principles and duties we share as members of the Church, these three principles can be viewed as priorities for the Lord’s Church in this day.

The Rising Generation

President Nelson once said our young people, “…are among the best the Lord has ever sent to this world… [they] have the capacity to be smarter and wiser and have more impact on the world than any previous generation.”4

 

Through His servants, the Lord has asked parents and leaders to work together to “help children and youth deepen their conversion, become worthy disciples of the Lord Jesus Christ, and become men and women of integrity.”5 To help this occur, we encourage you to concentrate on four things: 1) Help young people progress in the new Children and Youth initiative, 2) Call, orient, and help class and quorum presidencies function as they should, 3) Prepare children for baptism and young men for priesthood ordinations and 4) Do everything you can to help every young person choose to serve a mission.

 

Serving missions is among the most powerful things young people can do to secure a faithful and successful future. On missions they deepen their conversion, strengthen their faith, and develop habits and skills that will make them better students, more effective workers, and outstanding parents to their children. It is no wonder that the Lord said, “And now, behold, I say unto you, that the thing which will be of the most worth unto you will be to declare repentance unto this people, that you may bring souls unto me.”6

 

 

ព្រះអម្ចាស់កំពុងដឹកនាំសាសនាចក្ររបស់ទ្រង់

ការប្រមូលផ្ដុំ​អ៊ីស្រាអែល

ប្រធាន ណិលសុន បាន​បង្រៀន​នៅក្នុង​សន្និសីទ​ទូទៅ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ថា ៖ « នៅ​ពេល​យើង​និយាយ​ពី​ការប្រមូលផ្តុំ​អ៊ីស្រាអែល​នៅ​ទាំង​សង​ខាង​នៃ​វាំងនន ប្រាកដណាស់ យើង​សំដៅ​លើ​កិច្ចការ​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​ពង្សប្រវត្តិ ។ យើង​ក៏​សំដៅ​លើ​ការស្ថាបនា​សេចក្តីជំនឿ និង​ទីបន្ទាល់​នៅ​ក្នុង​ដួងចិត្ត​នៃ​ជន​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​យើងរស់នៅ​ជា​មួយ ធ្វើការ​ជាមួយ និង​បម្រើ ។ រាល់​ពេល​ដែល​យើង​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ដើម្បី​ជួយ​នរណា​ម្នាក់—នៅទាំង​សងខាង​នៃ​វាំងនន—​ធ្វើ និង​រក្សា​សេចក្តីសញ្ញា​របស់​ពួកគេ​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ នោះ​យើង​កំពុង​ជួយ​ប្រមូល​អ៊ីស្រាអែល​ហើយ ។ »7

ទំនួល​ខុសត្រូវ​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ការប្រមូល​ផ្តុំ​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល ត្រូវបាន​ផ្តល់​ឲ្យ​សមាជិក​នៃ​កូរ៉ុម​អែលឌើរ និង​សមាគម​សង្រ្គោះ ។  ពួកគេ​ធ្វើកិច្ចការ​ទាំង​នោះ​ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់​គណៈ​ប្រធាន​ពួកគេ និង​ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ប៊ីស្សព ដែលជា​សង្ឃ​ជាន់​ខ្ពស់​ជាអធិបតី​ និង​គណៈ​ប្រធាន​សេ្តក ។   គឺជាសមាជិក​នៃកូរ៉ុម​ និង​សមាគមទាំងនេះ ដែល​ត្រូវ​បានស្នើសុំ​ឲ្យ​ធ្វើកិច្ច​ការនេះ​ពុំមែន​គ្រាន់​តែថ្នាក់​ដឹកនាំ​របស់​ពួកគេ​នោះទេ ។

អស់អ្នកដែល​ចូលរួមធ្វើ​កិច្ចការ​នេះ​នឹង​រកឃើញ​អំណរ នៅពេល​ពួកគេ​ចូលរួម​ចំណែក​ទៅក្នុង « របៀបកាន់តែ​ថ្មី និង កាន់តែ​បរិសុទ្ធ​ដើម្បី​មើល​ថែ និង​ផ្ដល់ការងារ​បម្រើ​ដល់​អ្នកដទៃ »8 ការចែកចាយ​ដំណឹង​ល្អ​ជាមួយ​អ្នកដទៃ និង​ការធ្វើកិច្ចការ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ ​និង​ពង្សប្រវត្តិ​សម្រាប់​​ខ្លួន​ពួកគេ​ និង​ជីដូនជីតា​ដែល​បានស្លាប់​ទៅ ។  ពួកគេ​នឹងធ្វើ​អ្វីគ្រប់យ៉ាង​ដែល​ពួកគេ​អាច​ធ្វើបាន​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​យុវវ័យ ដែល​មិន​ទាន់​បាន​បម្រើ​បេសកកម្ម អធិស្ឋានពេញលេញ​ដើម្បី​ធ្វើការ​សម្រេច​ចិត្ត​ក្នុង​ការម្រើ ។    

ការធ្វើផ្នែក​របស់យើង

ពីព្រោះ​ព្រះអម្ចាស់​ដឹកនាំ​សាសនាចក្រ​របស់​ទ្រង់ នោះ​យើង​នឹង​នៅតែ​បន្ត​ទទួល​ការ​ដឹកនាំ​ដ៏សំខាន់​ពី​ពួកព្យាការី​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​នៃ​ជំនាន់​របស់យើង ។ កាល​ដែល​យើង​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​របស់​ពួកលោក យើង​អាច​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​ឱកាស​ពរជ័យ​និង​អព្ភូតហេតុ​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​យើង​មានខ្លឹមសារ​ជ្រាលជ្រៅ​ដូច​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល​នៅក្នុង​ជំនាន់​លោក​យ៉ូស្វែដែរ ។ ព្យាការី យ៉ូសែប ស្ម៊ីធ បានបង្រៀនថា យើង​គួរតែ « ប្រព្រឹត្ត​ការណ៍​ទាំង​នេះដែល​នៅ​ក្នុង​អំណាច​យើង​ដោយ​មាន​ចិត្ត​រីករាយ​ចុះ ហើយ​លំដាប់នោះ យើងអាច​ឈរ​នៅ​ស្ងៀម​ដោយ​ជឿ​ជាក់​ថា​នឹង​បាន​ឃើញ​សេចក្ដីសង្គ្រោះ​ពី​ព្រះ និង​បាន​ព្រះពាហុទ្រង់​បើក​សម្ដែង​មក​ឲ្យ​ឃើញ ។»9  

ខ្ញុំសូមថ្លែង​ជាសាក្សី​អំពី​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ។  ទ្រង់​គឺជាបុត្រា​របស់ព្រះ ។  ទ្រង់​បាន​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​នៅ ។  ទ្រង់​បានសុគត​ដើម្បី​យើង ។  ហើយ​ទ្រង់​បាន​រស់ឡើង​វិញ​ជាថ្មី ។  ទ្រង់​ជា​អង្គ​ដឹកនាំ​សាសនាចក្រ​នេះ ដែល​ទ្រង់​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ​តាមរយៈ​ព្យាការី​យ៉ូសែប ស្ម៊ីធ ។  ទ្រង់ដឹកនាំ​សាសនាចក្រ​របស់ទ្រង់​តាមរយៈ​ព្យាការី​នាសព្វ​ថ្ងៃនេះ ។ ពួកលោក​កំពុងបង្រៀន​យើង​អំពី​ព្រះទ័យ និង​ឆន្ទៈ​របស់​ទ្រង់ ។  នៅពេល​យើង​ធ្វើផ្នែក​របស់​យើង​ នោះទ្រង់​នឹង​ធ្វើផ្នែក​របស់ទ្រង់ ។  ប្រាកដណាស់ យើងនឹងមើល​ឃើញ​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​នៃ​ព្រះ ហើយ​ព្រះ​ពាហុ​ទ្រង់​បាន​បើក​សម្ដែង​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង និង​ក្នុង​ជីវិត​អស់​អ្នក​ដែល​យើង​ស្រឡាញ់ ។

 

 


  1. « ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ » ចោទិយកថា ៣៤:៨-៩
  2. « ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ » យ៉ូស្វេ៣:១៦-១៧
  3. « ព្រះនឹងធ្វើរឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ » ដោយអែលឌើរ ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ សន្និសីទទូទៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
  4. « ក្ដីសង្ឃឹមនៃអ៊ីស្រាអែល » ការប្រជុំធម្មនិដ្ឋានទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់យុវវ័យនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ។
  5. « កុមារ និងយុវវ័យ, មគ្គុទេសន៍ណែនាំដល់ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកដឹកនាំ » បុព្វកថា ទំព័រ ២
  6. « គោលលទ្ធិ និង សេចក្ដីសញ្ញា » ១៥:៦
  7. « ទុកឲ្យព្រះឈ្នះ » ដោយប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុនសន្និសីទទូទៅខែ តុលាឆ្នាំ ២០២០
  8. « ការងារបម្រើ » ដោយ ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុនក្នុងសន្និសីទទូទៅខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨
  9. « គោលលទ្ធិ និងសេចក្ដីសញ្ញា ១២៣:១៧