ពិធីបុណ្យ​ជ្រមុជ​​ដោយ​ការ​ពន្លិចចូលក្នុងទឹកដែលធ្វើ​ដោយ​បុរសដែល​មាន​សិទ្ធិ​អំណាចបព្វជិតភាព

ពិធីបុណ្យជ្រមុជ

ពិធីបុណ្យ​ជ្រមុជ​​ដោយ​ការ​ពន្លិចចូលក្នុងទឹកដែលធ្វើ​ដោយ​បុរសដែល​មាន​សិទ្ធិ​អំណាចបព្វជិតភាពគឺជា​ពិធី​បរិសុទ្ធ​ទី​មួយ​នៃ​ដំណឹង​ល្អដែល​ចាំ​បាច់សម្រាប់​មនុស្សម្នាក់ដើម្បីក្លាយ​ជាសិស្សរបស់​ព្រះគ្រីស្ទនិងជា​សមាជិក​ក្នុង​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ។

មណ្ឌលបាត់ដំបងបានរៀបចំពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកដល់អ្នកប្រែចិត្តជឿចំនួន ២០នាក់ ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២ គឺជាពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកដ៏បរិសុទ្ធ ក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយព្រះវិញ្ញាណ។ សូមអបអរសាទរដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកអំឡុងខែមករា និងកុម្ភះ។

សូមសេចក្តីជំនឿដ៏រឹងមាំបន្តមានក្នុងដួងចិត្តបងប្អូនជាប់ជានិច្ចដើម្បីធ្វើការស៊ូទ្រាំដល់ចុងបញ្ចប់ នៅក្នុងក្រោលរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាមួយគ្នាតរៀងរហូតទៅ។

 

ពិធីបុណ្យ​ជ្រមុជ​
ពិធីបុណ្យជ្រមុជដោយការពន្លិចចូលក្នុងទឹក