ការ​ផ្ដល់​ការងារ​បម្រើរ​បស់​ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន​នៅក្នុង​ទ្វីប​អាមេរិក​ឡាទីន

    ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​កំពុង​ទៅជួប​នឹង​ពួកបរិសុទ្ធ​ថ្ងៃចុង​ក្រោយ និង​មនុស្ស​ដទៃៗ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ទ្វីប​អាមេរិកឡាទីន ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់​ថ្ងៃទី ២ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ លោក និងអែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់​ពីរ​នាក់ កំពុង​ផ្ដល់​ការងារ​បម្រើ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេសហ្គូតេម៉ាឡា, កូឡុំបៀ, អេក្វាឌ័រ, អាស្សង់ទីន និង​ប្រេស៊ីល ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​ចុច​នៅត្រង់នេះ