ធនធាននានាសម្រាប់ការប្រជុំសាក្រាម៉ង់

« ហើយ​ការ​ប្រជុំ​ទាំង​ឡាយ​របស់​ពួក​គេ ត្រូវ​បាន ដឹកនាំ​ដោយ​សាសនាចក្រ តាម​របៀប​ការងារ​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ និង​ដោយ​ព្រះ​ចេស្ដា​នៃ​ ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ... » មរ៉ូណៃ ៦:៩