ប្រជុំធម្មនិដ្ឋានដោយផ្ទាល់ជាមួយ អែលឌើរ រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន នៃកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់។

ប្រជុំធម្មនិដ្ឋានដោយផ្ទាល់ជាមួយ អែលឌើរ រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន នៃកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់។

ប្រជុំធម្មនិដ្ឋានដោយផ្ទាល់ជាមួយ អែលឌើរ រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន នៃកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់។

សូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនសមាជិកទាំងអស់ដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្តាល មកចូលរួមក្នុងការប្រជុំធម្មនិដ្ឋានដោយផ្ទាល់ជាមួយ អែលឌើរ រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន នៃកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់។ ការប្រជុំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធ ទី ១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង ៦:00 ដល់ម៉ោង ៧:៣០នាទីល្ងាច នៅសណ្ឋារគារ សូហ្វីតែល ដែលមានទីតាំងក្បែរ ផ្សារអ៊ីអន១ និងកោះពេជ្រ។ សូមរៀបចំខ្លួនដើម្បីស្ដាប់សារលិខិតដែលពោរពេញដោយការបំផុសគំនិត ពីសាវករបស់ព្រះអម្ចាស់។ បញ្ជាក់៖ សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាព (កូវីដ-១៩) និងបងប្អូននៅបណ្តាលខេត្ត យើងនឹងមានចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ទៅតាមប្រព័ន្ធហ្សូមដូចក្នុងប័ណ្ណប្រកាសខាងក្រោម។

ការប្រជុំធម្មនិដ្ឋានដោយផ្ទាល់ជាមួយ អែលឌើរ រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន នៃកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់។