សាខាក្នុងមណ្ឌលកណ្តាល

  សាខាក្នុងមណ្ឌលកណ្តាល

  សាខាទី 3៖  ផ្ទះលេខ 608 ផ្លូវ 70 ក្រុមទី 8 ភូមិទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  សាខាទី 3៖ 

  លេខទូរស័ព្ទ 017 289 510                                      ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក

  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក

  សាខាទី 6៖  ផ្ទះលេខ 108 ផ្លូវ 470 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 2 ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  សាខាទី 6៖ 

  លេខទូរស័ព្ទ 097 915 4888                                    ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 1:00 ថ្ងៃត្រង់

  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 1:00 ថ្ងៃត្រង់

  សាខាទី 10៖  ផ្ទះលេខ 608 ផ្លូវ 70 ក្រុមទី 8 ភូមិទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  សាខាទី 10៖

  លេខទូរស័ព្ទ 097 324 9937                                    ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 1:00 ថ្ងៃត្រង់

    ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 1:00 ថ្ងៃត្រង់