សាខាក្នុងមណ្ឌលខាងកើត

  សាខាក្នុងមណ្ឌលខាងកើត

  សាខាចំការមន៖ ផ្ទះលេខ 267 ផ្លូវ 63 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  សាខាចំការមន៖

  លេខទូរស័ព្ទ 017 787 575                                      ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក

  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក
  រូបភាពអគារសាខា រូបភាពសាលាប្រជំុ

  សាខាតាខ្មៅទី 1៖  ផ្ទះលេខ C1-0305-03-6-0342 ផ្លូវ 21 ឃុំ ភ្នំថ្មីតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល កម្ពុជា

  សាខាតាខ្មៅទី 1៖ 

  លេខទូរស័ព្ទ 012 237 427                                      ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 2:00 រសៀល

  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 2:00 រសៀល

  សាខាតាខ្មៅទី 2៖  ផ្ទះលេខ C1-0305-03-6-0342 ផ្លូវ 21 ឃុំ ភ្នំថ្មីតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល កម្ពុជា

  សាខាតាខ្មៅទី

  លេខទូរស័ព្ទ 088​ 343 7117                                    ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក

  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក
  រូបភាពអគារសាខា រូបភាពសាលាប្រជំុ

  សាខាគៀនស្វាយ៖  ផ្ទះលេខ 220 ផ្លូវលំ ភូមិទួលតាច័ន្ទ ឃុំព្រែកឯក ខេត្តកណ្តាល កម្ពុជា

  សាខាគៀនស្វាយ៖

  លេខទូរស័ព្ទ 097 592 2869                                    ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក

  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក
  រូបភាពអគារសាខា រូបភាពសាលាប្រជំុ