សន្និសីទ​ទូទៅ​ពាក់កណ្ដាល​ឆ្នាំ​លើកទី ១៩០
ថ្ងៃទី ៣-៥ ខែ តុលា

សន្និសីទ​ទូទៅ​ពាក់កណ្ដាល​ឆ្នាំ​លើកទី ១៩០

ខណៈដែល​ពិភពលោក​កំពុង​ស្មុគស្មាញ​ជាមួយ​នឹង​ជំងឺ​រាតត្បាត ការលំបាក​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច បញ្ហា​ខាងសង្គម វិបត្តិ​នយោបាយ និង​ភាព​មិនប្រាកដប្រាជា នោះ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយស៊ូវ គ្រីស្ទនៃ​ពួកបរិសុទ្ធ​ថ្ងៃចុងក្រោយ នឹងផ្តោត​ការយកចិត្តទុកដាក់​ទៅលើ​សារលិខិត​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ការយល់ចិត្ត សេចក្តីសង្ឃឹម ការទទួលយក ទំនាក់ទំនង និង​ការរាប់បញ្ចូល​​​នៅអំឡុង​សន្និសីទ​ទូទៅ​ពាក់កណ្តាលឆ្នាំលើកទី ១៩០ នៅថ្ងៃទី ៣-៤ ខែ តុលា ។ ( ម៉ោង​ក្នុងស្រុក ៣-៥ ) ។
សម័យ​ប្រជុំ​ចាក់ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ៖
សម័យប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី ៣ ខែ តុលា ម៉ោង ១១ យប់
សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ សៅរ៍
ថ្ងៃទី ៤ ខែ តុលា ម៉ោង ៣ ព្រឹក
សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ
ថ្ងៃទី ៤ ខែ តុលា ម៉ោង ១១ យប់
សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ
ថ្ងៃទី ៤ ខែ តុលា ម៉ោង ៣ ព្រឹក
សម័យប្រជុំ​របស់​ក្រុម​ស្រ្តី
ថ្ងៃទី ៤ ខែ តុលា ម៉ោង ៧ ព្រឹក

គេហទំព័រ​ចាក់ផ្សាយផ្ទាល់

សម័យប្រជុំ​ទាំងអស់​នឹងត្រូវបាន​ចាក់ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ជាង ៧០ ភាសា នៅលើ​គេហទំព័រ​ចាក់ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ។ ( សូមជ្រើសរើស​ភាសា​នៅ​រូបតំណាង​នៅ​ខាងក្រោមផ្នែក​ខាង​ស្ដាំ​​​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ម៉ាស៊ីន​ចាក់​ )

សម័យប្រជុំ​ទាំងអស់​នឹងត្រូវបាន​ចាក់ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ជាង ៣០ ភាសា ។ សូមកត់ត្រា និង​រក្សាទុក​សំណួរ​ពី​សន្និសីទ​ទូទៅ​របស់អ្នក ហើយនឹង​ចម្លើយ​ដែល​បានបំផុសគំនិត​នៅក្នុង​ការបោះពុម្ពផ្សាយ​ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ។

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Apple ៖https://apps.apple.com/app/gospel-library/id598329798
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ៖ https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lds.ldssa
កម្មវិធី Windows ៖ https://www.microsoft.com/zh-hk/p/gospel-library/9wzdncrfj2k4?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab