សន្និសីទ​ទូទៅ​ពាក់កណ្ដាល​ឆ្នាំ​លើកទី ១៩០
ថ្ងៃទី ៣-៥ ខែ តុលា

សន្និសីទ​ទូទៅ​ពាក់កណ្ដាល​ឆ្នាំលើក​ទី ១៩១

សន្និសីទ​ផ្ដល់​ឱកាស​មួយ​ដើម្បី​ទទួល​វិវរណៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ នៅពេល​ពួកព្យាការី​នៅរស់​ផ្ដល់​ការ​ប្រឹក្សា និងការ​ដឹកនាំ ។ ការ​សួរ​សំណួរ​ទាំងឡាយ អាចជួយ​បងប្អូន​ឲ្យ​រៀបចំ​ខ្លួន​សម្រាប់​សន្និសីទ បង្កើន​វិវរណៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ខណៈពេល​ដែល​បងប្អូន​ចាក់មើល ។
សម័យ​ប្រជុំ​ចាក់ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ៖
សម័យប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍
វេលាម៉ោង ១១ យប់ ថ្ងៃទី ៣ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០២១
សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ សៅរ៍
វេលាម៉ោង ៣ ព្រឹក ថ្ងៃទី ៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០២១
សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ
វេលាម៉ោង ១១ យប់ ថ្ងៃទី ៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០២១
សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ
វេលាម៉ោង ៣ ព្រឹក ថ្ងៃទី ៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០២១

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព​

វេលាម៉ោង ៧ ព្រឹក ថ្ងៃទី ៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០២១

គេហទំព័រ​ចាក់ផ្សាយផ្ទាល់

សម័យប្រជុំ​ទាំងអស់​នឹងត្រូវបាន​ចាក់ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ជាង ៧០ ភាសា នៅលើ​គេហទំព័រ​ចាក់ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ។ ( សូមជ្រើសរើស​ភាសា​នៅ​រូបតំណាង​នៅ​ខាងក្រោមផ្នែក​ខាង​ស្ដាំ​​​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ម៉ាស៊ីន​ចាក់​ )

សម័យប្រជុំ​ទាំងអស់​នឹងត្រូវបាន​ចាក់ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ជាង ៣០ ភាសា ។ សូមកត់ត្រា និង​រក្សាទុក​សំណួរ​ពី​សន្និសីទ​ទូទៅ​របស់អ្នក ហើយនឹង​ចម្លើយ​ដែល​បានបំផុសគំនិត​នៅក្នុង​ការបោះពុម្ពផ្សាយ​ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ។

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Apple ៖https://apps.apple.com/app/gospel-library/id598329798
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ៖ https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lds.ldssa
កម្មវិធី Windows ៖ https://www.microsoft.com/zh-hk/p/gospel-library/9wzdncrfj2k4?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab