សម័យប្រជុំ​ទាំងអស់​នឹងត្រូវបាន​ចាក់ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ជាង ៧០ ភាសា នៅលើ​គេហទំព័រ​ចាក់ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ។ ( សូមជ្រើសរើស​ភាសា​នៅ​រូបតំណាង​នៅ​ខាងក្រោមផ្នែក​ខាង​ស្ដាំ​​​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ម៉ាស៊ីន​ចាក់​ )

សម័យប្រជុំ​ទាំងអស់​នឹងត្រូវបាន​ចាក់ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ជាង ៣០ ភាសា ។ សូមកត់ត្រា និង​រក្សាទុក​សំណួរ​ពី​សន្និសីទ​ទូទៅ​របស់អ្នក ហើយនឹង​ចម្លើយ​ដែល​បានបំផុសគំនិត​នៅក្នុង​ការបោះពុម្ពផ្សាយ​ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ។

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Apple ៖https://apps.apple.com/app/gospel-library/id598329798
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ៖ https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lds.ldssa
កម្មវិធី Windows ៖ https://www.microsoft.com/zh-hk/p/gospel-library/9wzdncrfj2k4?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab

ការបកប្រែ​​ភាសា​សន្និសីទ​ទូទៅ ៖ ចែកចាយ​​មតិកែលម្អ​​របស់លោក​អ្នក

ការិយាល័យ​សេវា​បោះពុម្ពផ្សាយ​បាន​ចាប់ផ្ដើមដាក់ទម្រង់​អនឡាញ​ថ្មីមួយ ដែល​លោក​អ្នកអាច​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​ចែកចាយ​មតិកែលម្អ​​អំពីភាសា​បកប្រែ​អំឡុង​សន្និសីទ​ទូទៅ ។ 

មតិ​កែលម្អ​របស់​បងប្អូន​នឹង​ជួយ​យើង​កែលម្អភាសា​បកប្រែ​របស់​ពួកយើង ។
ទម្រង់​បែបបទ​នេះពុំ​ប្រើ​ដើម្បី​វាយតម្លៃ​មាតិកា​សុន្ទរកថា​ដើម​នោះទេ គឺ​ប្រើ​សម្រាប់​វាយតម្លៃ​ការ​បកប្រែប៉ុណ្ណោះ ។
បងប្អូន​អាច​ប្រើប្រាស់​វា​ដើម្បី​ផ្ដល់​មតិ​កែលម្អ​អំពី​សន្និសីទ​ទូទៅ ឬ​សុន្ទរកថា​ជាក់លាក់ ។  
មតិរបស់បងប្អូន​នឹង​ត្រូវ​រក្សា​ទុក​ជា​សម្ងាត់ ហើយពុំបញ្ចេញ​ឈ្មោះឡើយ ។
ទម្រង់បែបបទ​នឹង​ចំណាយពេល ៥ នាទី​ដើម្បី​បំពេញបញ្ចប់ ។

ដើម្បី​បំពេញ​ទម្រង់បែបបទជាភាសា [ភាសាខ្មែរ] សូមចុច​នៅត្រង់នេះ ។