កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន

  កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន

  មានវគ្គសិក្សាផ្សេងៗជាច្រើនដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់មនុស្សពេញវ័យ

  នៃសាសនាចក្រនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន។សិស្សអាចត្រូវបានចុះឈ្មោះចូលរៀន

  នៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាស្ថានបានប្រសិនបើពួកគេមានអាយុ 18-30 ឆ្នាំហើយនៅលីវ។

  ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគូរស្វាម៉ីត្រូវបានស្វាគមន៍ឱ្យចូលរួមក្នុងថ្នាក់ទាំងនោះផងដែរ។

  អ្នកដឹកនាំបព្វជិតភាពកំណត់តម្រូវការរបស់សិស្សនិងផ្ដល់យោបល់នៃការសិក្សាទៅ

  កាន់អ្នកសំរបសំរួលថ្នាក់សិក្ខាសាលានិងថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន ។

  សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក៖

  -គោលបំណងនៃថ្នាក់សិក្ខសាលានិងវិទ្យាស្ថាន

  -តារាងកាលវិភាគថ្នាក់វិទ្យាស្ថានសំរាប់ឆ្នាំសិក្សា(2013-2014)