'ក្រុមអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាថ្មី និង ការផ្លាស់ប្តូរតំបន់' ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

ប្រទេសកម្ពុជា (Cambodia)