ព័ត៌មានថ្នាក់សិក្ខសាលា

ព័ត៌មានថ្នាក់សិក្ខសាលា

កម្មវិធីថ្នាក់សិក្ខាសាលាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានចំនួនបួនវគ្គសិក្សាត្រូវបាន

ផ្តល់ជូនដល់យុវជននិងយុវនារីនៃសាសនាចក្ររបស់យើង។ វគ្គសិក្សា

នៃការសិក្សាគឺ: ព្រះគម្ពីរមរមន, គោលលទ្ធិនិងសេចក្ដីសញ្ញា, គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

និងគម្ពីរសញ្ញាចាស់។ សិស្សអាចត្រូវ បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាប្

រសិនបើពួកគេមានអាយុ 14-18 ឆ្នាំហើយនៅក្នុងវិទ្យាល័យ។

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក៖

-គោលបំណងនៃថ្នាក់សិក្ខសាលានិងវិទ្យាស្ថាន