ព័ត៌មានថ្នាក់សិក្ខសាលា

  ព័ត៌មានថ្នាក់សិក្ខសាលា

  កម្មវិធីថ្នាក់សិក្ខាសាលាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានចំនួនបួនវគ្គសិក្សាត្រូវបាន

  ផ្តល់ជូនដល់យុវជននិងយុវនារីនៃសាសនាចក្ររបស់យើង។ វគ្គសិក្សា

  នៃការសិក្សាគឺ: ព្រះគម្ពីរមរមន, គោលលទ្ធិនិងសេចក្ដីសញ្ញា, គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

  និងគម្ពីរសញ្ញាចាស់។ សិស្សអាចត្រូវ បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាប្

  រសិនបើពួកគេមានអាយុ 14-18 ឆ្នាំហើយនៅក្នុងវិទ្យាល័យ។

  សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក៖

  -គោលបំណងនៃថ្នាក់សិក្ខសាលានិងវិទ្យាស្ថាន