រូបថតបច្ចុប្បន្នភាពនៃការសាងសង់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធភ្នំពេញកម្ពុជា 

ចុច​ដើម្បី​ពង្រីក

ខែតុលា ឆ្នាំ 2023

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023

ខែសីហា ឆ្នាំ 2023

ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023

ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023

ឧសភា 2023

ខែមេសា ឆ្នាំ 2023