សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ការហៅ​បម្រើ​របស់​អ្នក !

សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ការហៅ​បម្រើ​របស់​អ្នក !

« ការទទួល​ខុសត្រូវ​ដ៏​ធំ​បំផុត​នៅក្នុង​ពិភពលោក​នេះ ដែល​ព្រះ​បាន​ដាក់​មក​លើ​យើង គឺ​ត្រូវ​ស្វែងរក​មរណជន​របស់​យើង » ។

Teachings of the Presidents of the Church: Joseph Smith [ ឆ្នាំ ២០០៧ ] ទំព័រ ៤៧៥

ឱកាស​របស់​អ្នក​គឺ​ដើម្បី​បង្កើត​ជា​បទពិសោធន៍​ដ៏​បំផុស​គំនិត​មួយ ដែល​នាំ​មក​នូវ​សេចក្ដី​អំណរ​ដល់​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា កាល​ពួកគេ​ស្វែងរក ប្រមូល និង​ភ្ជាប់​គ្រួសារ​របស់​ពួកគេ​ទៅនឹង​វាំងនន​ទាំង​សងខាង ។

សេចក្ដី​ណែនាំ​នេះ​នឹង​ជួយ​អ្នក​ឲ្យ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការហៅ​បម្រើ​របស់​អ្នក តាមរយៈ​ការផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នកដូច​ខាងក្រោម៖

  • ការដឹកនាំ និង​ការប្រឹក្សា​មកពី​ពួកព្យាការី និង សាវក ។
  • ការពន្យល់​ពី​តួនាទី និង​ការទទួល​ខុសត្រូវ​ទាំងឡាយ​នៃ​ការហៅ​បម្រើ​ផ្នែក​កិច្ចការ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​កិច្ចការ​ពង្សប្រវត្តិ ។
  • យោបល់​សម្រាប់​ការអនុវត្ត​ដ៏​ល្អ​បំផុត ។
  • ការងាយ​ចូល​ទៅប្រើ​ធនធាន​បន្ថែម​ទាំងឡាយ ។

កិច្ចការ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​ពង្សប្រវត្តិ​មិនមែន​ជា​កិច្ចការ​តែ​មួយ​ឡើយ ។ វា​គឺជា​ដំណើរ​មួយ ជា​ដំណើរ​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​នៅ​ឯ​គេហដ្ឋាន ដែល​យើង​រៀន​—​ប្រហែល​ជា​លើក​ដំបូង—​អំពី​ដំណើររឿង​របស់​បុព្វការីជន​របស់​យើង ហើយ​បញ្ចប់​នៅ​ឯ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ ជា​កន្លែង​ដែល​យើង​ធ្វើ​ពិធីបរិសុទ្ធ​នៃ​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​ជំនួស​ពួកគាត់ ។

កិច្ចខិតខំ​របស់​អ្នក​នឹង​ផ្ដល់​ពរជ័យ​ដល់​រាប់​ជំនាន់​បន្ដ​ទៀត ។

ពរជ័យ​ដែល​បាន​សន្យា​នៃ​ពង្ស​ប្រវត្តិ
ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន

«ខណៈ​ដែល​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​កិច្ចការ​ពង្សប្រវត្តិ​មាន​អំណាច​ដើម្បី​ប្រទានពរ​ដល់​អស់​អ្នក​ដែល​បាន​ចែកឋាន​ទៅ នោះ​វា​មាន​អំណាច​ស្មើគ្នា​ក្នុង​ការប្រទាន​ពរ​ដល់​មនុស្ស​ដែល​នៅរស់​ដែរ ។ វា​មាន​ឥទ្ធិពល​ដ៏​បន្សុទ្ធ​មួយ​ដល់​អស់​អ្នក​ដែល​ប្រឡូក​ក្នុង​កិច្ចការ​នេះ ។ វា​ពិតជា​ជួយ​លើក​តម្កើង​ក្រុមគ្រួសារ​របស់​ពួកគេ » ។

ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន មនុស្ស​រាប់ជំនាន់​ភ្ជាប់​គ្នា​ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១០