សម្រាប់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ

    family history

    «បងប្អូន​ប្រុស​​ក្នុង​បព្វជិតភាព​អាច​ជួយ​បំពេញ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​ខ្លួន​ផ្នែក​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​ពង្ស​ប្រវត្តិ​ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ហើយ​ក៏តាមរយៈ​ការ​ជួយ និង​ការ​បំផុស​គំនិត​កុមារ ព្រមទាំង​យុវវ័យ​ឲ្យ​​ប្រមូល​ផ្ដុំ​អ៊ីស្រាអែល​នៅ​ម្ខាង​ទៀត​​នៃ​វាំង​នន​ផង​ដែរ» (អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក « សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ដ៏​ធំ​ចំពោះ​បុត្រា​បុត្រី​របស់​ព្រះវរបិតា​យើង» សន្និសីទ​ទូទៅ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៩)

    អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា អែលឌើរ ហ្គែរី អ៊ី ស្ទីវ៉ែនសុន និង​អែលឌើរ ឌេល ជី រេនឡាន់ ក្នុង​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់​នឹង​ផ្ដល់សារលិខិតស្ដីពី​សេចក្ដីណែនាំ​ទាក់ទង​នឹង​ពង្ស​ប្រវត្តិ។