ការហៅ​បម្រើ​កិច្ចការ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ និង​ពង្សប្រវត្តិ

សូម​ស្វែងរក​គោលលទ្ធិ​នៃ​ពង្សប្រវត្តិ ជា​ការពន្យល់​មួយ​អំពី​តួនាទី​របស់​អ្នក និង​ការរៀបចំ​កិច្ចការ គំនិត​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​ផែនការ​វួដ សេចក្ដី​ណែនាំ​សម្រាប់​ការដឹកនាំ​ការប្រជុំ​សម្រប​សម្រួល និង​គោលការណ៍​នានា​សម្រាប់​ការដឹកនាំ​កិច្ចការ​នេះ ។

សូម​រៀន​អំពី​ការហៅ​បម្រើ​នេះ

សូម​ស្វែងរក​ការដឹកនាំ​មកពី​ពួកព្យាការី និង​សាវក ជា​ការពន្យល់​មួយ​អំពី​តួនាទី និង​ការទទួល​ខុសត្រូវ យោបល់​សម្រាប់​ការអនុវត្ត​ដ៏​ល្អ​បំផុត និង​ការចូល​ប្រើ​ធនធាន​នានា ។

សូម​រៀន​អំពី​ការហៅ​បម្រើ​នេះ